JST-STARTプロジェクトで開発した廃プラ分別装置について、プレスリリースしました。www.shibaura-it.ac.jp/news/nid00002241.html