Chihiro Kobayashi, Tomoya Nishiwaki, Tadao Tanabe, Takahiro Oohashi, Hitoshi Hamasaki, Shuya Hikishima, Akio Tanaka, Koji Arita, Sho Fujii, Daisuke Sato, Takeshi Kidokoro “Non-destructive testing of reinforced concrete structures using sub-terahertz reflected waves.” Developments in the Built Environment 18 (2024) 100423. https://doi.org/10.1016/j.dibe.2024.100423